Home » Blog » ข่าวสารซัคเซสมอร์ » บทลงโทษขายตัดราคา

ซัคเซสมอร์กำหนดบทลงโทษสมาชิกที่ทำผิดจรรยาบรรณขายสินค้าตัดราคา

บทลงโทษของบริษัทซัคเซสมอร์เมื่อสมาชิกทำผิดกฎจรรยาบรรณบริษัทในเรื่องของการขายต่ำกว่าราคาสมาชิก

บทลงโทษในการกระทำผิดกฏจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์

    ต้องไม่ขายตัดราคาสินค้า… นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่ซัคเซสมอร์กำหนดไว้


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์