Home » Blog » แผนผังสู่ความมั่งคั่ง

ความลับของสมอง

2 sides of human brain

ความลับของสมอง

          มนุษย์ทุกคนล้วนมีโครงสร้างของสมองที่เหมือนกัน ขนาดพอๆกัน มีเซลล์ประสาทจำนวนใกล้เคียงกัน แต่สิ่งที่ทำให้คนบางคนฉลาดมาก บางคนประสบความสำเร็จ หรือเรียนเก่ง เป็นเพราะเขาได้ใช้บางส่วนของสมองที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ พฤติกรรมการใช้สมองแบบนี้อาจเป็นผลมาจากการเลี้ยงดู การศึกษา หรือพันธุกรรม ในพุทธศาสนาบอกว่าเป็นพลังที่มาจากกรรมเก่าซึ่งมาสร้างเป็นความชอบ ความพอใจ เกิดขึ้นเป็นวิถี

กฏธรรมชาติของการคิดบวก

พลังแห่งการคิดบวก

กฏธรรมชาติของการคิดบวก

            ความคิดที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์เรานั้นเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แถมยังมีแรงดึงดูดแบบเดียวกันกับสนามแม่เหล็กอีกด้วย แต่พลังความคิดนี้จะดึงดูดเฉพาะขั้วเดียวกันเท่านั้น เช่น ความคิดที่เป็นไปในทางบวกก็จะมีแรงดึงดูดความคิดบวกด้วยกัน ขณะที่ความคิดเชิงลบก็จะดึงดูดความคิดลบเช่นกัน

ผังการเงิน… เส้นทางเดินที่ต้องรู้

Tree_of_life

ผังการเงิน… เส้นทางเดินที่ต้องรู้

           มนุษย์ทุกคนอาศัยอยู่ในโลกแห่งความตรงกันข้าม ทุกอย่างล้วนมีขึ้น มีลง มีร้อน มีเย็น มีมืด มีสว่าง มีซ้ายมีขวา มีเร็ว มีช้า เป็นธรรมดาสมดุลของโลก ขั้วหนึ่งจะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีอีกขั้วหนึ่ง เป็นไปได้มั๊ยว่าจะมีด้านขวา โดยไม่มีด้านซ้าย ? หรือมีมืด แต่ไม่มีสว่าง ? ไม่มีทาง ….!

มิติสี่ด้านของการใช้ชีวิต

มิติสี่ด้านของการใช้ชีวิต

มิติสี่ด้านของการใช้ชีวิต

           สิ่งที่คุณไม่อาจมองเห็นมันมีพลังมากกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตามาก นี่คือกฏของธรรมชาติ สิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินสร้างสิ่งที่อยู่บนพื้น และสิ่งที่เรามองไม่เห็นทำให้เกิดสิ่งที่เรามองเห็น มนุษย์เราต่างก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่มีใครอยู่เหนือธรรมชาติได้ ผลก็คือเมื่อเราคล้อยตามกฏเกณฑ์ของธรรมชาติและให้ความสนใจ

เจาะแผนผังการเงิน ตอนที่ 1

money-blueprint-origin

เจาะแผนผังการเงิน ตอนที่ 1

       แผนผังการเงินของเราเป็นสิ่งจำเป็นมากในชีวิต มันกำหนดเส้นทางระหว่างเงินกับเรา แล้วแผนผังการเงินและความสำเร็จในหัวคุณเป็นอย่างไร? ความจริงก็คือ เราต่างก็มีแผนผังการเงินและความสำเร็จเฉพาะตัวที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกอยู่แล้วครับ และแผนนี้เองที่เป็นปัจจัยที่จะชี้อนาคตทางการเงินของคุณได้มากกว่าปัจจัยอื่นๆใดรวมกันเสียอีก


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์