Home » Blog » แผนผังสู่ความมั่งคั่ง » ความลับของสมอง

ความลับของสมอง

2 sides of human brain

ความลับของสมอง

          มนุษย์ทุกคนล้วนมีโครงสร้างของสมองที่เหมือนกัน ขนาดพอๆกัน มีเซลล์ประสาทจำนวนใกล้เคียงกัน แต่สิ่งที่ทำให้คนบางคนฉลาดมาก บางคนประสบความสำเร็จ หรือเรียนเก่ง เป็นเพราะเขาได้ใช้บางส่วนของสมองที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ พฤติกรรมการใช้สมองแบบนี้อาจเป็นผลมาจากการเลี้ยงดู การศึกษา หรือพันธุกรรม ในพุทธศาสนาบอกว่าเป็นพลังที่มาจากกรรมเก่าซึ่งมาสร้างเป็นความชอบ ความพอใจ เกิดขึ้นเป็นวิถี


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์