Home » Blog » FAQ » ความทรงจำ กับโรคสมองเสื่อม

ความทรงจำ กับ โรคสมองเสื่อม

ความทรงจำ สมองเสื่อม ผู้สูงอายุ สมอง นักวิทยาศาสตร์

ความทรงจำ กับ โรคสมองเสื่อม สัมพันธ์กันอย่างไร?

หน้าที่สำคัญอันหนึ่งของสมองคือ ความทรงจำ (Memory)  โดยความทรงจำทำให้เราเป็นตัวเอง

แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่นักวิทยาศาสตร์ทำการลอกแบบพันธุกรรมขึ้นมาได้ (Cloning)


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์