Home » Blog » FAQ » อย่าให้หัวใจ ตกอยู่ในอันตราย

อย่าให้หัวใจ ตกอยู่ในอันตราย

อย่าให้หัวใจ ตกอยู่ในอันตราย ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ

รักชีวิต…อย่าให้ “หัวใจ” ตกอยู่ในอันตราย

ถ้าร่างกายเปรียบเหมือนกับบ้าน หัวใจก็เหมือนกับปั๊มน้ำในตัวบ้านที่คอยทำหน้าที่สูบน้ำสะอาดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆภายในบ้าน และยังส่งน้ำเสียจากภายในบ้านไปกรอง(ฟอก)ให้สะอาดที่ปอด

อวัยวะชิ้นนี้เริ่มทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเกิด ทำงานต่อเนื่องเรื่อยมาไม่เคยหยุดพัก แม้ว่าเราจะถึงวัยเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัย
พักผ่อนแล้ว


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์