Home » Blog » FAQ » ปวดหัวเข่า-ข้อเสื่อม

‘ปวดหัวเข่า’ บ่อยๆส่อเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

ปวดหัวเข่าส่อเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

ปวดหัวเข่า ส่อเป็น ‘ข้อเข่าเสื่อม’

เพราะข้อเข่าเป็นอวัยวะสำคัญ เมื่อมีการกระทบกระแทกมากๆอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้เกิดการอักเสบ ปวดบวมข้อ จนนำมาซึ่งอาการข้อเสื่อมได้ โดยข้อเข่าเสื่อมถืิอเป็นโรคข้อเสื่อมที่คนไทยเป็นมากที่สุด


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์