Home » Blog » FAQ » พร่องฮอร์โมนเอสโตรเจน

รับมือกับภาวะพร่อง ‘ฮอร์โมนเอสโตรเจน’

ภาวะพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจน

“การลดลงของฮอร์โมนของเพศหญิง และผู้ชายจะมีความแตกต่างกัน โดยผู้หญิงจะมีการลดลงของฮอร์โมนมากกว่าผู้ชาย

จะเห็นได้จากช่วงอายุใกล้กัน ผู้หญิงจะดูแก่กว่า เพราะว่าเวลาฮอร์โมนลดลงจะเร็ว สำหรับผู้ชายจะค่อยๆลดลง การเปลี่ยนแปลงของผู้ชายจะช้ากว่าแต่ของผู้หญิงจะเปลี่ยนแปลงชัดเจนกว่า”


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์