Home » Blog » FAQ » เกษตรปลอดสารเคมีรุ่ง

ผักปลอดสารพิษ แนวทางเกษตรสุดรุ่ง!!

เคมี เกษตรกร ผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ…เกษตรปลอดสารเคมี

   เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคยุคใหม่ หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะกระแสอาหารการกินเพื่อสุขภาพ และปลอดสารเคมี

สาเหตุจากการที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งได้ร่วมกันให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆถึงเรื่องอันตรายที่มาจากการบริโภคอาหารที่ผลิตจากการเกษตรแบบเดิมๆ เชิงการค้า ที่มุ่งเน้นเรื่องปริมาณผลผลิตและผลกำไรเป็นหลัก


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์