Home » Blog » FAQ » เกษตรอินทรีย์ ดีจริงหรือ

เกษตรอินทรีย์ ดีจริงหรือ??

เกษตรอินทรีย์ ดีจริงหรือ ปุ๋ยเคมี ชีวภาพ ภาวะโลกร้อน

เกษตรอินทรีย์ ..ดีจริงไหมนะ?

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “เกษตรอินทรีย์” มาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย หลายๆหน่วยงานต่างก็ส่งเสริมให้ทำ

ด้วยเหตุผลของเทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ ลดต้นทุนแก่เกษตรกร ลดการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีจากต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์