Home » Blog » FAQ » แก่ก่อนวัย-โรคเสื่อม

ไม่อยาก ‘แก่ก่อนวัย’ ต้องเข้าใจโรคเสื่อมของร่างกาย

โรคเสื่อมของร่างกาย ทำให้ร่างกายแก่ก่อนวัย

รู้อาการเสื่อมของร่างกาย ก็หยุดภาวะ ‘แก่ก่อนวัย’ ได้

โรคเสื่อมของร่างกาย (Degenerative disease) คือ โรคที่มีความเสื่อมถอยในการทำงานของเซลล์ หรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อ หรือ อวัยวะต่างๆของร่างกาย ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากความชราของร่างกายตามปกติ


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์