Home » Blog » FAQ » how-to-sup-exe

การขึ้นตำแหน่ง Supervisor หรือ Executive

การขึ้นตำแหน่งจาก sup เป็น exe
  • การนับระยะเวลา 60 วัน สะสมคะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่ง Supervisor หรือ Executive นับอย่างไร

นับเป็นวัน โดยนับ 60 วันหลังจากวันที่สมัคร เช่น สมัครวันที่ 1 เมษายน เราจะเริ่มนับวันแรกคือวันที่ 2 เมษายน และนับไป 60 วัน นั่นคือจะหมดอายุ ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์