Tag Archives: ร่างกายเสื่อม

3 พฤติกรรม เพิ่ม ‘อนุมูลอิสระ’ ทำร่างกายเสื่อม

พฤติกรรมเพิ่มสารอนุมูอิสระ

3 พฤติกรรม เพิ่ม ‘อนุมูลอิสระ’ ทำร่างกายพัง

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง นวตกรรมที่ล้ำหน้าไปไกล ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างมาก ความรีบเร่ง การแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ และสารพันปัญหาในชีวิต

ไม่อยาก ‘แก่ก่อนวัย’ ต้องเข้าใจโรคเสื่อมของร่างกาย

โรคเสื่อมของร่างกาย ทำให้ร่างกายแก่ก่อนวัย

รู้อาการเสื่อมของร่างกาย ก็หยุดภาวะ ‘แก่ก่อนวัย’ ได้

โรคเสื่อมของร่างกาย (Degenerative disease) คือ โรคที่มีความเสื่อมถอยในการทำงานของเซลล์ หรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อ หรือ อวัยวะต่างๆของร่างกาย ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากความชราของร่างกายตามปกติ


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์