ข่าวสารซัคเซสมอร์, บทลงโทษขายตัดราคา

ซัคเซสมอร์กำหนดบทลงโทษสมาชิกที่ทำผิดจรรยาบรรณขายสินค้าตัดราคา

%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a9%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2

บทลงโทษในการกระทำผิดกฏจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์

    ต้องไม่ขายตัดราคาสินค้า… นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่ซัคเซสมอร์กำหนดไว้

ผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ทุกชนิดมีคุณภาพคุ้มค่า สมราคา การจำหน่ายตัดราคาจะลดผลกำไรที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ ดังนั้นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องไม่ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรโดยส่วนรวมด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

 บทลงโทษกรณีขายสินค้าตัดราคานั้นมี 2 กรณีดังต่อไปนี้

1.ในกรณีการขายตัดราคาต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดไว้ (ราคาพิเศษ) เช่น PHYTOVY ราคา 850 บาท หากบริษัทฯตรวจสอบพบมีหลักฐาน หรือพิสูจน์ได้ว่าสมาชิกผู้นั้นขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดไว้ (ราคาพิเศษ ยึดถือตามราคาปัจจุบันที่บริษัทฯกำหนด) ทางบริษัทฯจะออกหนังสือแจ้งเตือนให้สมาชิกผู้นั้นทราบ หรือแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ให้สมาชิกผู้นั้นเข้ามาลงลายมือชื่อรับทราบการกระทำความผิดกฎจรรยาบรรณ

หากสมาชิกผู้นั้นเพิกเฉยมิได้ดำเนินการใดๆภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สมาชิกผู้นั้นได้รับหนังสือแจ้งเตือน หรือได้รับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ บริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการตัดรหัสสมาชิก(Terminate)ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

ผลของการตัดรหัสสมาชิก

1.1 บริษัทฯจะยกเลิกการจ่ายค่าคอมมิชชั่นและโบนัสท่องเที่ยวหรือโบนัสอื่นๆ

1.2 ออเดอร์/บิลที่ซื้อสินค้าของรหัสสมาชิกที่ถูกยกเลิก มีเหตุเชื่อได้ว่าเป็นออเดอร์/บิลที่ซื้อไปเพื่อตัดราคาจะถูกยกเลิกpvของออเดอร์/บิลนั้น และpv ที่ถูกยกเลิกนั้นจะไม่นำไปคำนวณค่าคอมมิชชั่น

1.3 ถ้าออเดอร์/บิล นั้นถูกคำนวณคอมมิชชั่นไปแล้ว บริษัทฯจะคำนวณเพื่อตัดค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากการขายตัดราคานั้นๆและหากคะแนนมีผลต่อการปรับตำแหน่งของอัพไลน์ บริษัทฯจะคำนวณปรับตำแหน่งลงในรอบคอมมิชชั่นถัดไป

1.4 เลขบัตรประชาชนของสมาชิกที่ถูกตัดรหัสสมาชิก กรณีขายตัดราคาจะถูกขึ้น Black List และไม่สามารถกลับมาเป็นสมาชิกของบริษัทฯได้อีก

2. ในกรณีการขายตัดราคา ต่ำกว่าราคาสมาชิก ที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น PHYTOVY ราคา 1,05o บาท หากตรวจสอบพบมีหลักฐานหรือพิสูจน์ได้ว่า สมาชิกผู้นั้นขายต่ำกว่าราคาสมาชิกที่บริษัทฯกำหนดไว้ ทางบริษัทฯจะออกหนังสือแจ้งเตือนให้สมาชิกผู้นั้นทราบและชี้แจงถึงบทลงโทษ

เมื่อบริษัทฯออกหนังสือแจ้งเตือนหรือติดต่อทางโทรศัพท์ ให้สมาชิกผู้นั้นเข้ามา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ เพื่อเข้ามาชี้แจงการกระทำดังกล่าว และลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งเตือนการกระทำผิด หากพ้นกำหนดเวลา และสมาชิกผู้นั้นเพิกเฉยมิได้ดำเนินการใดๆ ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้รับทราบการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว หากสมาชิกผู้นั้นกระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2 บริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการตัดรหัสสมาชิกออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

กรณีผู้เป็นสปอนเซอร์

ผู้ที่สปอนเซอร์ สมาชิกที่ถูกยกเลิกรหัส จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาพิเศษ

1. บริษัทฯจะออกหนังสือแจ้งเตือน หรือติดต่อทางโทรศัพท์ให้สมาชิกที่เป็นผู้สปอนเซอร์เข้ามา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯภายใน 7 วันทำการ เพื่อให้ชี้แจงการกระทำดังกล่าว และลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งเตือนการกระทำผิดของสมาชิกที่ตนแนะนำโดยตรง  หากพ้นกำหนดเวลา 7 วันดังกล่าว สมาชิกผู้เป็นสปอนเซอร์นั้นเพิกเฉยมิได้ดำเนินการใดๆ ถือว่าสมาชิกผู้เป็นสปอนเซอร์นั้น รับทราบการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว และหากสมาชิกที่ตนเป็นผู้แนะนำโดยตรงกระทำผิดอีกเป็นครั้งที่ 2 บริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการตัดรหัสสมาชิกของผู้เป็นสปอนเซอร์ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

2. ภายใน 7 วันนับแต่สมาชิกผู้เป็นสปอนเซอร์นั้นได้รับหนังสือแจ้งเตือน หรือได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ แล้วเพิกเฉยมิได้ดำเนินการใดๆ ถือว่าสมาชิกผู้เป็นสปอนเซอร์รับทราบถึงการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว

และหากสมาชิกซึ่งตนเป็นผู้แนะนำโดยตรงกระทำผิดเป็นครั้งที่ 2 โดยบริษัทฯดำเนินการตัดรหัสของผู้เป็นสปอนเซอร์แล้ว บริษัทฯจะปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งการยกเลิกรหัสของสมาชิกผู้กระทำความผิด และในกรณีที่สมาชิกดังกล่าวขึ้น Wall of Fame จะถูกปลดโดยทันที

การดำเนินการในกรณี”บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขายสินค้าของบริษัทฯโดยการตัดราคา”

1. บริษัทฯมีการตั้ง ID LINE : IMPROVE เพื่อการร้องเรียนและส่งข้อมูลการขายตัดราคา ที่ตรวจพบจากร้านค้า หรือเว็บไซต์และช่องทางตลาดออนไลน์ต่างๆ ซึ่งหากคณะทำงานของบริษัทฯได้พิจารณาแต่ละกรณีแล้ว เห็นสมควรดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป จะมีเจ้าหน้าที่ด้านกฏหมายของบริษัทฯดำเนินการติดต่อสอบถามข้อมูลและขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล ภายใน 24 ชั่วโมง หากมิได้ความร่วมมือ บริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฏหมายต่อไป

2. เมื่อจบกระบวนการตรวจสอบจนพบว่ามีการกระทำผิดจริง บริษัทฯจะดำเนินการเผยแพร่การกระทำความผิดดังกล่าว ออกสื่อต่างๆเพื่อให้สมาชิกทราบต่อไป

ซัคเซสมอร์เอาจริง ลงโทษคนที่ขายสินค้าตัดราคา เพื่อให้ไม่กระทำผิดอีก

 

error: do not copy content!!