วัฒนธรรมองค์กรซัคเซสมอร์

เราจะใช้ชีวิตอยู่กับค่านิยมหลัก 10 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 : เคารพ ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฏจรรยาบรรณ

ข้อ 2 : เลือกทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

ข้อ 3 : สร้างความรู้สึกเป็นทีมเดียวกัน

ข้อ 4 : เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 5 : สื่อสารอย่างเปิดใจเพื่อความสัมพันธ์ที่ดี

ข้อ 6 : มีความซื่อสัตย์และไว้วางใจได้

ข้อ 7 : เปิดรับและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อความสำเร็จ

ข้อ 8 : สร้างความสำเร็จและมีจิตของการเป็นผู้ให้

ข้อ 9 : มีความรักและทุ่มเท

ข้อ 10 : มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ค่านิยมพึงประพฤติของซัคเซสมอร์

error: do not copy content!!