Browsing Category:เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

FAQ, เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

‘เบาหวาน’ขึ้นจอประสาทตา อย่าประมาท

เบาหวาน คือโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ทำให้เส้นเลือดทั่วร่างกายเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจากเดิมซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโรคเบาหวานสามารถส่งผลต่อทุกอวัยวะในร่างกายก็ว่าได้ ซึ่งอวัยวะที่พบบ่อยว่าได้รับผลแทรกซ้อนจาก'เบาหวาน' คือ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!