FAQ

การจ่ายโบนัสการแนะนำ FOB

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3-fob
  • การจ่ายโบนัสการแนะนำ FOB (First Order Bonus) มีหลักอย่างไร

หากใน 60 วันแรกหลังการสมัครของผู้ที่เราแนะนำขึ้นตำแหน่ง Supervisor และจะหยุดจ่ายเมื่อผู้ที่เราแนะนำมาขึ้นตำแหน่ง Executive หรือคะแนน FOB ที่จ่ายออกถึง 4,000 PV หลัง 60 วันไปแล้วจะไม่มีการจ่าย FOB อีก ยกเว้นเมื่อผู้ที่เราแนะนำมีการอัพเกรดเป็น Sup หรือ Ex โดยการซื้อสะสมภายในเดือน


โบนัสการแนะนำ FOB
โดยจ่ายออกเป็นไปตามบิลที่ซื้อแต่ไม่เกินยอดทีี่ขึ้นตำแหน่งนั้นๆ และไม่จ่ายซ้ำในบิลที่จ่ายไปแล้ว ตัวอย่างเช่น นาย A หมดอายุ 60 วันแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม หากนาย A ขึ้นตำแหน่ง Supervisor ในเดือนมิถุนายน บริษัทจะจ่าย FOB ไม่เกิน 30% ของ 750 PV ให้กับผู้แนะนำ หรือถ้าขึ้นตำแหน่ง Executive ในเดือนมิถุนายน บริษัทจะจ่าย FOB ไม่เกิน 30% ของ 3,000 PV ให้กับผู้แนะนำ ในเดือนมิถุนายน

โดยบริษัทมีการคิด FOB เพื่อจ่ายออกเดือนละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 1-15 และ วันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน โดยสมาชิกที่จะได้ FOB จะต้องเป็นอย่างน้อย Sup ก่อนที่จะมีการคำนวณ จึงได้มีสิทธิ์ได้รับ เช่น ถ้านาย A สมัครเป็นแค่สมาชิกธรรมดา(MB) ในวันที่ 1 และ แนะนำนาย B มาปิด Ex วันที่ 5 นาย A จะได้ FOB จากการสมัครและปิด Ex ของนาย B ได้ก็ต่อเมื่อนาย A ปิด Sup ภายในวันที่ 15

 

error: do not copy content!!